فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

میکروسیلیکا - ژل میکروسیلیکا اصلاح شده برای ساخت بتن الیافی - AP2RC

میکروسیلیکا - ژل میکروسیلیکا اصلاح شده برای ساخت بتن الیافی - AP2RC


شرح ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

میکروسیلیکا ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) کلاس AP2RC در بتن های نفوذ ناپذيری كه كاهش تركهای پلاستيك و ارتقاء نسبی مقاومتهای فشاری، كششی و خمشی بتن مد نظر است، خصوصا در بتن های آب بند، شات کریت تر، بتن الیافی و نمای دکوراتیو سیلو های سیمان توصيه ميگردد.
در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای ديناميكی، تر و خشك شدن و حمله سولفاتها و كلرايد ها و عوامل جوی چون چرخه ذوب و انجماد است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومت فشاری بتن و مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر است، استفاده از ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC روشی بسيار مفيد و اقتصادی است.
اصولاً كيورينگ اوليه برای بتنهای با نسبت پايين W/C حساسيت بيشتری می طلبد ولی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC علاوه بر كاهش شديد نسبت آب به سيمان به صورت چشمگيری از آسيبهای ناشی از عدم امكان اجرای سريع كيورينگ لازم طی ساعات اوليه پس از ريختن بتن ميكاهد.
ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) کلاس AP2RC ، شكل اقتصادی شده ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RB بوده و قابل استفاده در شات کریت تر و ساخت بتن الیافی ميباشد و گرچه از نظر جذب و انجام واكنش با آهك آزاد نسبت به ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RB محدوديت دارد، ولی در مواردی كه ميزان آهك آزاد در سيمانهای خاصی پايين باشد و يا جذب كامل آهك آزاد مورد نظر نباشد، استفاده از ژل میکروسیلیکا اصلاح شده AP2RC نسبت به ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RB اقتصادی تر بوده و در مواردی استفاده از ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC نسبت به ژل میکروسیلیکا اصلاح شده P1RB علاوه بر اقتصادی بودن مزيتهای فنی بخصوصی را نيز به همراه دارد.
بهرحال برای انتخاب كلاس ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) مناسب هر پروژه از جمع بندی ارزش گزاری های پارامتر های مختلف فنی در مواجه با بعد اقتصادی بايد نتيجه گرفت در اين رابطه توصيه ميشود از مشاوره رايگان كارشناسان فنی بتن شرکت فابير استفاده فرماييد.

موارد کاربرد ژل ميکروسيليکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

همانگونه كه در شرح ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC گفته شد، اين ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکااصلاح شده) شكل اقتصادی شده ژل میکروسیلیکاكلاس AP2RB می باشد و قابل استفاده در ساخت بتن الیافی، شات کریت تر و نمای دکوراتیو سیلو های سیمان می باشد. اين ارزش گزاری های پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی است كه مصرف كننده را به سمت انتخاب ژل میکروسیلیکا مورد نياز سازه بتنی هدايت می نمايد.
لذا برای كاربردهای مختلف جدول زير الويت مصرف ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC را نسبت به دو نوع ژل ميکروسيليس AP2RB و ژل ميکروسيليس P1RB مشخص نمايد.


کاربرد درجه الویت
AP2RC AP2RB P1RB
1 بتن ریزی در حضور کوران باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک؛ برای جبران نسبی خسارت ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه 1 2 -
2 سازه های در معرض بارهای دینامیکی ،ضربه ، خستگی 2 1 -
3 مقاطع نازک بتنی 2 1 3
4 سازه های بتنی در معرض سیکلهای شدید ذوب انجماد 2 1 3
5 سازه های آب بندی که احتمال بروز انواع ترک در آنها وجود دارد؛برای به حداقل رساندن ریسک ترک خوردن 1 2 3
6 سازه های بتنی در معرض کاویتاسیون 2 1 3
7 کم کردن خطر تلاشی پذیری برای بتنهای در معرض ریسک انفجار وآتش سوزی. 2 1 -
8 بتن های نظامی و تدافندی 2 1 3
9 بهبود خواص موجود در بتن با حداقل هزینه و حداکثر بازده 1 3 2
10 سازه های در معرض سایش، عرشه پلها ، سازه پارکینگ ها 3 1 2
11 سازه های نیازمند به مدول الاستسیته بالا 3 1 2
12 کانالهای روباز انتقال آب 2 1 3


مزايا و برجستگيهای ويژه و مقايسه فنی بتن الیافی حاوی ژل ميکروسيليکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC و ژل ميکروسيليس P1RB :


• مقاومتها :

مقاومتهای خمشی و كششی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC نسبت به بتن حاوی ژل میکروسیلیکا P1RB تقريبا قابل برابری ميباشد.مقاومت فشاری در بتنهای حاوی ژل میکروسیلیس كلاس P1RB ،AP2RC و AP2RB در سنين پايين مثلا 1و3 روزه تقريبا برابری ميكند ولی مقاومت فشاری بتن حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC در سنين بالاتر نميتواند به اندازه بتن حاوی ژل میکروسیلیکا كلاس P1RB و خصوصا بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکاكلاس AP2RB رشد نمايد.

• نفوذ پذيری آب و نفوذپذيری عوامل مهاجم بيرونی:

گرچه نفوذپذيری بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC بسيار كمتر از بتن شاهد بدون مواد افزودني بتن می باشد و اين كاهش در نفوذ پذيری برای استفاده از لغت « بتن نفوذ ناپذير » در مورد بتن حاوی اين كلاس ژلمیکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كافی است ولی كاهش نفوذپذيری در بتنی كه حاوی ژل های میکروسیلیکا كلاس AP2RB و يا P1RB باشد قابل توجه تر می باشد.
از طرفی تاثير عوامل فيزيكی كه در طول عمر سازه باعث ايجاد نفوذپذيری در بتن ساخته شده می شوند در مورد بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC كمتر از تاثير اين عوامل روی بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیکاP1RB می باشد.

• ضريب وارفتگی در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

ضريب وارفتگی در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC نسبت به بتن شاهد كمتر ولی نسبت به بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل های میکروسیلیس كلاس P1RB و AP2RB بيشتر است.

• مقاومت سايشی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا ( ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

گرچه مقاومت سايشی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC نسبت به بتن بدون مواد افزودنی يا بتن حاوی مواد افزودنی فوق روانساز بتن بيشتر است ولی مقاومت سايشی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC از مقاومت سايشی بتن حاوی ژل میکروسیلیس AP2RB بيشتر نيست. مقاومت سايشی بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC در سطوح افقی ماله كشی شده در مواردی از بتن حاوی ژل میکروسیلیکا P1RB بيشتر گزارش شده است.و استفاده از ژل میکروسیلیکا(ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) AP2RC در مواردی که برای بتن های نفوذ ناپذیر، کاهش ترک های پلاستیک مد نظر است خصوصا در شات کریت تر و بتن های آب بند برای افزایش مقاومت توصیه می گردد.

• مسائل حرارتی در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا ( ژل میکروسلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

كاربرد بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC نسبت به بتن حاوی ژل میکروسیلیکا كلاس AP2RB و P1RB برای بتنهايی كه مشكل حرارت زايی آنها بسيار بحرانی باشد مناسب تر به نظر می رسد چراكه حرارت آزاد شدن آن بر حسب وزن سيمان مصرفی در بتن كمتر است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومت های دینامیکی (فشاری،کششی و خمشی) بتن مشاهده می گردد.

• واكنشهای شيميايی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

از نظر نوع واكنشهای شيميايی تفاوتی بين بتن حاوی ژل های میکروسیلیس AP2RC و P1RB و AP2RB وجود ندارد ولی ميزان آهكهای آزاد كه وارد واكنش می شوند به مراتب كمتر است.

• افزايش روانی بتن بدون نياز به سوپر روان كننده های بتن :

گرچه در آزمايش Slump بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده)AP2RC ممكن است عدد اسلامپ كمتری را نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس P1RB به نمايش بگذارد، ولی از نظر كارايی" Workability "اين دو بتن حاوی این دو ژل میکروسیلیکاتفاوتی با هم ندارند. در اين موارد طبق توصيه های بين المللی، خصوصاً كميته های ACI روش ديگری بجز آزمايش Slump می تواند معين كننده عدم تفاوت كارايی دو بتن با يك درجه كارايی ولی اعداد اسلامپ متفاوت باشد.
البته گفتنی است به دليل ميزان مصرف كمتر ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC نسبت به ژلهای میکروسیلیس كلاس AP2RB و P1RB كاهش كوچكی در Workability كلی انتظار می رود كه مد نظر قرار دادن آن برای كارگاههای حساس می تواند حائز اهميت باشد.

بسته بندی ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC :

ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC در بسته بنديهای 10kg و 12/5kg و 25kgآماده تحويل می باشد. بر اساس سفارش مشتری بسته بنديهای بزرگتر این ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) قابل تحويل می باشد.

مشخصات ظاهری ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC :

حالت: در حالت سكون ژله ای و پس از تكان دادن مايع ويسكوز
رنگ: خاكستری
وزن مخصوص: ~ 1/3
ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »
نيترات: ندارد
نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد
نقطه اشتعال: ندارد

دستورالعمل مصرف ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

این ژل میکروسیلیکا(ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) را به ميزان 2% الی 3% وزن سيمان مصرفی به بتن اضافه فرماييد. ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC را ميتوان در هنگام ساخت بتن نفوذ ناپذیر در بچينگ و يا پس از ساخت بتن الیافی در تراك ميكسر اضافه نمود.
در صورت اضافه نمودن ژل میکروسیلیکا(ژل میکروسیلیکااصلاح شده) كلاس AP2RC در تراك ميكسر بايد از اختلاط كامل آن در بتن الیافی اطمينان حاصل كرد. مطابق تجربيات كارگاهی اختلاط ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC در تراك ميكسر با دور اختلاط، به 3 الی 6 دقيقه زمان نياز دارد. برای حصول بهترين نتيجه گاهی ژل میکروسیلیس كلاس AP2RC در كارگاهها به صورت دو جزئی مصرف شده كه نتيجه بسيار بهتری مشاهده گرديده است. بدين ترتيب كه قسمتی از ژل میکروسیلیکا(ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) كلاس AP2RC در بچينگ و قسمتی هم به عنوان دُز يادآوری حدود 5 دقيقه قبل از مصرف به تراك ميكسر اضافه شده است.

عوارض مصرف كمتر يا بيشتر ژل میکروسیلیکا (ژل میکروسیلیکا اصلاح شده) برای ساخت بتن الیافی AP2RC:

مصرف كمتر از 2% ژل میکروسیلیکا كلاس AP2RC باعث عدم ظهور قدرت واقعی فوق روان كنندگی بتن، افت سريعتر خاصيت روانی، كاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و پايين آمدن نسبی مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن و پایین آمدن نسبی كليه خواص ذكر شده برای بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا كلاس AP2RC خواهد شد. ولی با بعضی سيمانها و بعضی شرايط خاص،تجربيات موفق و اقتصادی از مصرف كمتر ژل میکروسیلیکاكلاس AP2RC در بتن الیافی به ثبت رسيده است.
مصرف بيشتر از 3% وزن سيمان مصرفی از ژل میکروسیلیکا كلاس AP2RC در بتن می بايست با آزمايشات قبلی و حتی المقدور با هماهنگی بخش فنی شركت فابير صورت گيرد.
بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر