فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

بتن الیافی - بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم - AP2RB

بتن الیافی - بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم - AP2RB


شرح بتن الیافی دارای ژل سیلیکافیوم  - (AP2RB):


در بتن الیافی از ژل سیلیکافیوم -AP2RB که یک ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن است، استفاده می شود به عبارت دیگر ژل سیلیکافیوم کلاس -AP2RB برای تولید بتن الیافی و همچنین ایجاد الیاف پلی پروپیلن در بتن استفاده می گردد.علاوه بر آن ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذير، بتن الیافی و بتن پردوام و ملات های ويژه استفاده می شود،استفاده از سیلیکافیوم به صورت ژل برای ساخت بتن الیافی کلاس AP2RB در بتنهايی كه كاهش تركهای پلاستيک و ارتقاء نسبی مقاومتهای كششی و خمشی بتن مد نظر است توصيه ميگردد.همچنین در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب ديناميكی است استفاده از سیلیکافیوم به شکل ژل برای ساخت بتن الیافی کلاس AP2RB نسبت به ژل سیلیکافیوم آب بند بتن -P1RB ارجحيت دارد.
ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن برای ساخت بتن الیافی کلاس ژل AP2RB نه تنها با بالا بردن مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب فيزيکی و شيميايی محيطی و حتی عوامل مخرب داخلی بتن، عمر سرويس دهی سازه را به حداکثر می رساند،بلکه از آسيبهای احتمالی دراز مدت ناشی از عدم دقت در كيورينگ مناسب طی ساعات اوليه پس از ريختن بتن الیافی تا حدود زيادی ميكاهد.

بتن الیافی


موارد کاربرد بتن الیافی در بردارنده ژل سیلیکافیوم - (AP2RB):

برای ساخت بتن الیافی از ژل سیلیکافیوم -AP2RB استفاده میشود و در تمامی كاربردهای نام برده شده برای ژل ميکروسيليس بتن كلاس P1RB با يك يا چند درجه برتری تكنيكی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. ولی استفاده از ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن برای ساخت بتن الیافی كلاس -AP2RB بجای ژل میکروسیلیس كلاس -P1RB در موارد زير بسيار شايسته تر است :

 • در بتن ريزی در حضور كوران و باد يا تشعشع خورشيد و مناطق خشك، برای جبران نسبی خسارات ناشی از تاخير مجاز در انجام كيورينگ اوليه این ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن برای ساخت بتن الیافی کاربرد گسترده ای دارد.
 • سازه های در معرض بارهای ديناميكی، ضربه و خستگی.
 • مقاطع نازك بتنی.
 • سازه های بتنی در معرض سيكلهای شديد ذوب و انجماد.
 • سازه های آب بندی كه احتمال بروز انواع ترك در آنها وجود دارد، برای به حداقل رساندن ريسک ترك خوردن از این ژل سیلیکافیوم آب بند کننده بتن استفاده می کنند.
 • سازه های بتنی در معرض كاويتاسيون.
 • كم كردن خطر تلاشی پذيری برای بتنهای در معرض ريسك انفجار و آتش سوزی.
 • بتن های نظامی و پدافندی.

مزايا و برجستگيهای ويژه و مقايسه فنی بتن الیافی شامل ژل سیلیکافیوم كلاس -AP2RB نسبت به بتن حاوی سیلیکافیوم -P1RB :

• مقاومتها:


كليه مقاومتهای فشاری، خمشی و كششی در بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم -AP2RB نسبت به بتن حاوی ژل میکروسیلیس P1RB ارتقاء می يابد ولی افزايش نسبی مقاومتهای خمشی و كششی بتن نسبت به مقاومت فشاری بتن ملموس تر است.

• نفوذ پذيری آب و نفوذ پذيری عوامل مهاجم بيرونی در بتن الیافی ساخته شده از ژل سیلیکافیوم  :


نه تنها نفوذپذيری بتن الیافی و خمير سيمان حاوی ژل سیلیکافیوم -AP2RB از بتن و خمير سيمان حاوی ژل میکروسیلیس P1RB كمتر است، بلكه عملكرد عواملی كه در طول عمر باعث ايجاد نفوذ بيشتر می شوند در بتن و خمير سيمان حاوی ژل سیلیکافیوم -AP2RB كاهش می يابد.

• ضريب وارفتگی بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم :


ضريب وارفتگی در بتن الیافی دارای ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن الیافی -AP2RB نسبت به بتن حاوی ژل سیلیکافیوم P1RB كمتر گزارش شده است.

• مقاومت سايشی بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم :


مقاومت سايشی بتن الیافی ساخته شده از ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن الیافی AP2RB نسبت به بتن حاوی ژل سیلیکافیوم P1RB خصوصا در لايه های سطحی اوليه بيشتر گزارش شده است.

•مسائل حرارتی در بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم :


تفاوتی بين بتن الیافی ایجاد شده از ژل سیلیکافیوم -AP2RB و بتن حاوی ژل سیلیکافیوم -P1RB گزارش نشده است.

• واكنشهای شيميايی در بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم  :


تفاوتی بين بتن حاوی ژل های سیلیکافیوم AP2RB و P1RB گزارش نشده است.

• افزايش روانی بتن بدون نياز به سوپرروان كننده ها :


گرچه در آزمايش Slump بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن AP2RB ممكن است عدد اسلامپ كمتری را نسبت به بتن حاوی ژل سیلیکافیوم P1RB به نمايش بگذارد، ولی از نظر كارايی " Workability " اين دو بتن با یکدیگر تفاوتی ندارند. در اين موارد طبق توصيه های بين المللی خصوصاً كميته های ACI روش ديگری بجز آزمايش Slump می تواند معين كننده عدم تفاوت كارايی دو بتن با يك درجه كارايی ولی اعداد اسلامپ متفاوت باشد.

بسته بندی بتن الیافی دارنده ژل سیلیکافیوم (AP2RB):

ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن الیافی كلاس AP2RB در گالنهای 25kg,12/5kg,10kg آماده تحويل می باشد. بر اساس سفارش مشتری بسته بنديهای مورد سفارش قابل تحويل ميباشد.


مشخصات ظاهری بتن الیافی دربردارنده ژل سیلیکافیوم (AP2RB):

 • حالت ژل سیلیکافیوم : در حالت سكون ژله ای و پس از تكان دادن مايع
 • رنگ ژل سیلیکافیوم بتن: خاكستری
 • وزن مخصوص ژل سیلیکافیوم : ~ 1/35
 • ميزان كلرايد ژل سیلیکافیوم : ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »
 • نيترات ژل سیلیکافیوم اصلاح شده: ندارد
 • نقطه انجماد ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن الیافی: صفر درجه سانتيگراد
 • نقطه اشتعال ژل سیلیکافیوم : ندارد

دستورالعمل مصرف بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم (AP2RB):

ژل سیلیکافیوم مذکور را به ميزان 5% الی 8% وزن سيمان مصرفی به بتن اضافه فرماييد. ژل سیلیکافیوم دارای الیاف پلی پروپیلن بتن كلاس AP2RB را ميتوان در هنگام ساخت بتن الیافی در بچينگ و يا پس از ساخت بتن الیافی در تراك ميكسر اضافه نمود.
در صورت اضافه نمودن ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن برای ساخت بتن الیافی كلاس AP2RB در تراك ميكسر بايد از اختلاط كامل آن در بتن اطمينان حاصل كرد. مطابق تجربيات كارگاهی اختلاط ژل سیلیکافیوم كلاس AP2RB در تراك ميكسر با دور اختلاط، به 3 الی 5 دقيقه زمان نياز دارد. برای حصول بهترين نتيجه گاهی ژل سیلیکافیوم دارای الیاف PP بتن كلاس AP2RB در كارگاهها به صورت دو جزئی مصرف شده كه نتيجه بسيار بهتری مشاهده گرديده است. بدين ترتيب كه قسمتی از ژل سیلیکافیوم دارای الیاف PP بتن برای ساخت بتن الیافی كلاس AP2RB در بچينگ و قسمتی هم به عنوان دُز يادآوری حدود 5 دقيقه قبل از مصرف به تراك ميكسر اضافه شده است.

عوارض مصرف كمتر يا بيشتر ژل سیلیکافیوم جهت ساخت بتن الیافی (AP2RB):

مصرف كمتر از 5% ژل سیلیکافیوم كلاس AP2RB باعث عدم ظهور قدرت واقعی فوق روان كنندگی بتن الیافی، افت سريعتر خاصيت روانی بتن دارای الیاف PP، كاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و پايين آمدن نسبی كليه خواص ذكر شده برای بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم كلاس AP2RB خواهد شد. ولی با بعضی سيمانها و بعضی شرايط خاص تجربيات موفق و اقتصادی از مصرف كمتر برای ژل سیلیکافیوم ایجاد کننده الیاف پلی پروپیلن در بتن به ثبت رسيده است.
مصرف بيشتر از 8% وزن سيمان مصرفی از ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن برای ساخت بتن الیافی كلاس AP2RB در بتن می بايست با آزمايشات قبلی و حتی المقدور با هماهنگی بخش فنی شركت فابير صورت گيرد.

نکات ایمنی درباره ژل سیلیکافیوم استفاده شده در بتن الیافی (AP2RB):

ژل سیلیکافیوم برای ساخت بتن الیافی كلاس AP2RB قابل اشتعال نبوده و سلامتی كاربران را به مخاطره نمی اندازد. ولی ترشحات احتمالی این ژل سیلیکافیوم ایجاد کننده الیاف پلی پروپیلن در بتن الیافی را بايد با آب سرد شست. بر اساس پروتكل های بين المللی ايمنی برگه SMDS قابل ارائه ميباشد و مطالعه آن توصيه ميگردد.
برای مشاهده تصاویر بتن الیافی کلیک کنید.


بازگشت

 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر