روغن قالب


    روغن رها کننده قالب جهت پوشش قالبهای فلزی و چوبی برای تسهیل در بازکردن قالب و ایجاد نمای اکسپوز  Fab oil


Back