گروت


   استفاده از گروت اپوکسی دوجزئی برای پوشش مشهای کربنی و تقویت تیرها و ستون ها
   


Back