گروتگروت پایه سیمانی پر مقاومت  شرکت فابیر که در زیر پلیت های ساخت کارخانه نساجی به کار رفته است

Back