ژل سیلیکافیوم


   بتن مقاوم در مقابل عوامل مخرب محیطی و مقاوم در برابر سولفاته شدن با استفاده از ژل سیلیکافیوم محصول شرکت فابیر 

Back