فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB

زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB


  زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB:

ژل سیلیکافیوم الیافدار ژل های میکروسیلیس تحت کلاسهای مختلف توليد و عرضه می گردند.ژل ميكروسيليس - زودگیر بتن، ماده افزودنی بتن با فرمول انحصاری ثبت شده می باشد، ژل میکروسیلیس کلاس AP2AB فرمولاسيون جديد و ارتقاء يافته ای است كه با خاصیت زودگیر برای ايجاد تسريع در گيرش بتن های ويژه ای كه نياز به مقاومت زود هنگام دارند مانند قطعات پيش ساخته ويژه و بتن ريزی در هوای سرد بکار می رود. يكی از خواص ويژه شده ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر AP2AB نسبت به كلاسهای مشابه عدم يخ زدگی ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن AP2AB در شرايط نگهداری سرد سير تا – 5 ˚C می باشد. علاوه بر اين نه تنها ژل ميكروسيليس الیاف دار زودگیر بتن AP2AB برای ساخت بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذير و بتن پردوام و ملات های ويژه استفاده می شود، بلكه در بتنهايی كه كاهش تركهای پلاستيک و ارتقاء نسبی مقاومتهای كششی و خمشی بتن مد نظر است خصوصاً بتن هايی كه در معرض ضربه و بارهای متناوب ديناميكی می باشند توصيه ميگردد. ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن کلاس AP2ABضمن بالا بردن مقاومت بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار در برابر عوامل مخرب فيزيکی و شيميايی محيطی و حتی عوامل مخرب داخلی بتن، عمر سرويس دهی سازه را به حداکثر می رساند، و هم چنین این ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن از آسيبهای احتمالی دراز مدت ناشی از عدم دقت در كيورينگ مناسب طی ساعات اوليه پس از ريختن بتن تا حدود زيادی ميكاهد. با استفاده از بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس كلاس AP2AB با توجه به تسريع در عمل گيرش و مواردی كه درجه انجماد محيط آبی بتن را تا حدودی كاهش می دهد زحمات آيين نامه ای تمهيدات بتن ريزی در هوای سرد كاهش يافته و بتن زودگیر در حاشيه اطمينان مناسب تری قرار می گيرد ولی بهر حال چنانچه از اين بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار برای بتن ريزی در هوای سرد استفاده می شود بايد مراقب فراهم آوردن تمهيدات آيين نامه ای بتن ريزی در هوای سرد بود.ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن AP2AB می تواند نقش ضد یخ بتن را نیز ایفا کند.

کاربردهای زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB:

بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار كلاس AP2AB در تمامی كاربردهای نام برده شده برای بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس كلاس P1RB با يك يا چند درجه برتری تكنيكی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.بجز در موارد خاصی مثل كاهش حرارت زايی بتن نفوذ ناپذیر در هفت روز اوليه . ولی استفاده از بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار كلاس AP2AB بجای بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس كلاس P1RB در موارد زير بسيار شايسته تر است :
• در بتن های پر اهميت و بتن های نفوذ ناپذير كه بر اثر هوای سرد يا معتدل محيطی كه سرعت بيشتر در گيرش بتن پردوام می تواند برای مقاصد پروژه مفيد باشد، بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار AP2AB با خاصیت زودگیر بودن بهتر عمل میکند.
• بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار AP2AB برای بتن ريزی در حضور كوران و باد يا تشعشع خورشيد و مناطق خشك، برای جبران نسبی خسارات ناشی از تاخير مجاز در انجام كيورينگ اوليه مناسب است.
• سازه های در معرض بارهای ديناميكی، ضربه و خستگی.
• قطعات بتنی و بتنهای در معرض نمك پاشی.
• سازه ها و قطعات بتنی كه تسريع در گيرش بتن در اين سازه ها از اهميت بالايی برخوردار است.
• مقاطع نازک بتنی.
• سازه های بتنی در معرض سيكلهای شديد ذوب و انجماد.
• سازه های بتنی آب بندی كه احتمال بروز انواع ترک در آنها وجود دارد، برای به حداقل رساندن ريسک ترک خوردن بتن آب بند.
• سازه های بتنی در معرض كاويتاسيون.
• كم كردن خطر تلاشی پذيری برای بتنهای در معرض ريسك انفجار و آتش سوزی.
• بتن های نظامی و پدافندی.

مزایا و برجستگیهای ویژه زودگیر بتن -  ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB:

•مقاومتها در بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار AP2AB:
كليه مقاومتهای اوليه فشاری، خمشی و كششی بتن در ژل میکروسیلیس AP2AB نسبت به ژل های میکروسیلیس AP2RB و P1RB ارتقاء می يابد .
• نفوذ پذيری آب و نفوذ پذيری عوامل مهاجم بيرونی:
تفاوتی بين بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل های میکروسیلیس AP2RBو AP2AB گزارش نشده است.
• ضريب وارفتگی:
ضريب وارفتگی در بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار AP2AB نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس P1RB كمتر گزارش شده است
• مقاومت سايشی:
مقاومت سايشی بتن با مقاومت بالای حاوی این ژل میکروسیلیس الیاف دار نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس P1RB خصوصا در لايه های سطحی اوليه بيشتر گزارش شده است، اما تفاوتی ميان بتن زودگیر بتن حاوی ژل های میکروسیلیس AP2RB و AP2AB گزارش نشده است .
• مسائل حرارتی:
گرچه تفاوتی بين بتن آب بند حاوی ژل های میکروسیلیس AP2RB و P1RB گزارش نشده است، ولی بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس كلاس AP2AB به دليل عملكرد سريع در گيرش اوليه بتن دمای هیدراتاسیون بالاتری را نشان می دهد.
• واكنشهای شيميايی:
تفاوتی بين مقاومت و نفوذ ناپذیری بتن حاوی ژل میکروسیلیس AP2RB و ژل میکروسیلیس AP2AB گزارش نشده است.
• افزايش Slump بتن بدون نياز به سوپرروان كننده ها :
گرچه در آزمايش Slump بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس AP2AB ممكن است عدد اسلامپ كمتری را نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس P1RB به نمايش بگذارد، ولی از نظر كارايی " Workability " اين دو بتن نفوذ ناپذیر حاوی این دو ژل میکروسیلیس تفاوتی با هم ندارند. در اين موارد طبق توصيه های بين المللی خصوصاً كميته های ACI روش ديگری بجز آزمايش Slump می تواند معين كننده عدم تفاوت كارايی دو بتن نفوذ ناپذیر با يك درجه كارايی ولی اعداد اسلامپ متفاوت باشد.

مشخصات ظاهری زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن -AP2AB :

حالت: در حالت سكون ژله ای و پس از تكان دادن مايع
رنگ: خاكستری
وزن مخصوص: ~ 1/4
ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »
نيترات: ندارد
نقطه انجماد: تا 5-˚C يخ زدگی مشاهده نشد.
نقطه اشتعال: ندارد

دستور العمل مصرف زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس زودگیر بتن -AP2AB :

ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن AP2AB را به ميزان 5% الی 8% وزن سيمان مصرفی به بتن اضافه فرماييد. ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن كلاس AP2AB را ميتوان در هنگام ساخت بتن زودگیر در بچينگ و يا پس از ساخت بتن نفوذناپذیر در تراك ميكسر اضافه نمود. در صورت اضافه نمودن ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB در تراك ميكسر بايد از اختلاط كامل آن در بتن اطمينان حاصل كرد. مطابق تجربيات كارگاهی اختلاط ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن كلاس AP2AB در تراك ميكسر با دور اختلاط، به 3 الی 5 دقيقه زمان نياز دارد. برای حصول بهترين نتيجه گاهی ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB در كارگاهها به صورت دو جزئی مصرف شده كه نتيجه بسيار بهتری مشاهده گرديده است. بدين ترتيب كه قسمتی از ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB در بچينگ و قسمتی هم به عنوان دُز يادآوری حدود 5 دقيقه قبل از مصرف به تراک ميكسر اضافه شده است.

عوارض مصرف كمتر يا بيشتر زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس -AP2AB:

مصرف كمتر از 5% ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB باعث عدم ظهور قدرت واقعی فوق روان كنندگی، افت سريعتر خاصيت روانی، كاهش قدرت ميزان جذب آهک آزاد و پايين آمدن نسبی كليه خواص ذكر شده برای بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB خواهد شد. ولی با بعضی سيمانها و بعضی شرايط خاص تجربيات موفق و اقتصادی از مصرف كمتر برای ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن كلاس AP2AB به ثبت رسيده است. مصرف بيشتر از 8% وزن سيمان مصرفی از ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر كلاس AP2AB در بتن می بايست با آزمايشات قبلی و حتی المقدور با هماهنگی بخش فنی شركت فابير صورت گيرد.

بسته بندی ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن -AP2AB:

ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن كلاس AP2AB در گالنهای 25kg,12/5kg,10kg و كيسه های 10 kgآماده تحويل ميباشد. بر اساس سفارش مشتری بسته بنديهای مورد سفارش این ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن قابل تحويل ميباشد.


نکات ایمنی درباره زودگیر بتن - ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن -AP2AB:


ژل میکروسیلیس زودگیر بتن كلاس AP2AB قابل اشتعال نبوده و سلامتی كاربران را به مخاطره نمی اندازد. ولی ترشحات احتمالی این ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن را بايد با آب سرد شست. بر اساس پروتكل های بين المللی ايمنی برگه MSDS قابل ارائه ميباشد و مطالعه آن توصيه ميگردد.


مشاهده تصاویر پروژه های شرکت فابیر

بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر